Có 1 kết quả:

fǎn zhào lǜ

1/1

fǎn zhào lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reflectivity
(2) albedo