Có 1 kết quả:

fǎn mù chéng chóu

1/1

fǎn mù chéng chóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to become enemies (idiom); to fall out with sb