Có 1 kết quả:

fǎn fǔ chàng lián

1/1

fǎn fǔ chàng lián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to fight corruption and advocate probity