Có 1 kết quả:

fǎn jiàn tǐng xún háng dǎo dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

anti-ship cruise missile