Có 1 kết quả:

fǎn chú

1/1

fǎn chú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ruminate
(2) to chew the cud