Có 1 kết quả:

fǎn chú dòng wù ㄈㄢˇ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ruminant