Có 1 kết quả:

fǎn Yuán dòu zhēng ㄈㄢˇ ㄩㄢˊ ㄉㄡˋ ㄓㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

war of 1915 against Yuan Shikai and for the Republic