Có 1 kết quả:

fǎn chāo

1/1

fǎn chāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reverse (the score)
(2) to pull off a comeback
(3) to take the lead