Có 1 kết quả:

fǎn shēn

1/1

fǎn shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to turn around