Có 1 kết quả:

fǎn shēn dài cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

reflexive pronoun