Có 1 kết quả:

fǎn zhuǎn xuǎn zé

1/1

Từ điển Trung-Anh

to invert the selection (on computer)