Có 1 kết quả:

fǎn wèn yǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

tone of one's voice when asking a rhetorical question