Có 1 kết quả:

fǎn dǎng

1/1

fǎn dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

anti-party