Có 1 kết quả:

fā lìng

1/1

fā lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to issue an order