Có 1 kết quả:

fā lìng qiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

starting pistol