Có 2 kết quả:

fā bāofà bāo

1/2

fā bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to put out to contract

fà bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bun hair extension