Có 1 kết quả:

fà juǎn

1/1

fà juǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hair roller
(2) curl (of hair)