Có 1 kết quả:

fā hǎo rén kǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(slang) to reject sb (by labeling them a 'nice guy')