Có 1 kết quả:

fā shè qì

1/1

fā shè qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

radio transmitter