Có 1 kết quả:

fā bù huì

1/1

fā bù huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) news conference
(2) briefing

Từ điển Trung-Anh

(1) news conference
(2) briefing