Có 1 kết quả:

fā rè bàn xuè xiǎo bǎn jiǎn shǎo zōng hé zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS)