Có 1 kết quả:

fā cái chē

1/1

fā cái chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Tw) mini truck
(2) Kei truck