Có 1 kết quả:

fā chē

1/1

fā chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) departure (of a coach or train)
(2) to dispatch a vehicle