Có 1 kết quả:

fā sāo

1/1

fā sāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horny
(2) lecherous