Có 1 kết quả:

shū zi

1/1

shū zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brother-in-law
(2) husband's younger brother