Có 1 kết quả:

qǔ qí jīng huá

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to take the best
(2) to absorb the essence