Có 1 kết quả:

qǔ dé shèng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to prevail
(2) to achieve victory
(3) to be victorious