Có 1 kết quả:

qǔ jǐng qì ㄑㄩˇ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

viewfinder (of a camera etc)