Có 1 kết quả:

qǔ yàng shù liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

sample size (statistics)