Có 1 kết quả:

qǔ xiāo jìn lìng

1/1

qǔ xiāo jìn lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lift a prohibition
(2) to lift a ban