Có 1 kết quả:

qǔ ér dài zhī

1/1

qǔ ér dài zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to substitute for sb
(2) to remove and replace