Có 1 kết quả:

shòu bù liǎo

1/1

shòu bù liǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unbearable
(2) unable to endure
(3) can't stand