Có 1 kết quả:

shòu shāng

1/1

shòu shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sustain injuries
(2) wounded (in an accident etc)
(3) harmed