Có 1 kết quả:

shòu huì

1/1

shòu huì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to benefit
(2) favored