Có 1 kết quả:

shòu zhī pèi

1/1

shòu zhī pèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

subject to (foreign domination, emotions etc)