Có 1 kết quả:

shòu huān yíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) popular
(2) well-received