Có 1 kết quả:

shòu qì

1/1

shòu qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be mistreated
(2) to be bullied