Có 1 kết quả:

shòu qì bāo

1/1

shòu qì bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(fig.) punching bag