Có 1 kết quả:

shòu liáng

1/1

shòu liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to catch cold