Có 1 kết quả:

shòu zāi

1/1

shòu zāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disaster-stricken
(2) to be hit by a natural calamity