Có 1 kết quả:

shòu zāi dì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

disaster area