Có 1 kết quả:

shòu rè

1/1

shòu rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heated
(2) sunstroke