Có 1 kết quả:

shòu rè ㄕㄡˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) heated
(2) sunstroke