Có 1 kết quả:

shòu jīng luǎn

1/1

shòu jīng luǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fertilized ovum