Có 1 kết quả:

shòu jīng náng

1/1

shòu jīng náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

seminal receptacle