Có 1 kết quả:

shòu tīng

1/1

shòu tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nice to hear
(2) worth listening to