Có 1 kết quả:

shòu zǔ

1/1

shòu zǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blocked
(2) obstructed
(3) detained