Có 1 kết quả:

shòu gù

1/1

shòu gù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be employed
(2) to be hired
(3) hired
(4) paid