Có 1 kết quả:

shòu nàn

1/1

shòu nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to suffer a calamity
(2) to suffer (e.g. under torture)
(3) distress