Có 1 kết quả:

shòu nàn zhě

1/1

shòu nàn zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sufferer
(2) a victim of a calamity
(3) a person in distress