Có 1 kết quả:

biàn wéi

1/1

biàn wéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to change into